Butom Grup Logo

Absorbent : Emici
Adultisit : Erginleri öldüren
Ağız yolu ile (oral) akut LD50 : Deneme hayvanlarına ağız yolu ile bir defada verildiği zaman bunların % 50 sini öldüren ve deneme hayvanınvücut ağırlığının her kg için mg olarak ifade edilen o etkili madde miktarıdır.
Akut toksisite : Ani zehirlilik. İlacın bir defada bir tek dozunun bünyeye girmesinden sonra zehirlenmeye neden olma gücüdür.
Akarisit : Örümcekleri öldüren
Anticoagulan : Pıhtılaşmayı önleyen
Antidot : Haşere ilacının sıcakkanlılarda zehirlenme yapabilme özelliğini ortadan kaldıran kimyasal maddelerdir.
Aplikasyon : Uygulama
Aquatic fauna : Suda yaşayan canlılar faunası
Atraktan : Böcek , sinek v.b çeken maddeler
Bakterisit : Bakterileri öldüren
Biotop : Yaşama yeri
Deformasyon : Biçim bozulması
Degradasyon : Parçalanma , bozunma
Dekompozisyon : Bozunma , ayrışma
Dermal (deri) yolu ile akut LD50 : Deneme hayvanlarına deri yoluyla bir defada temas sureti ile verildiği zaman bunlardan % 50 sini öldüren ve deneme hayvanının vücut ağırlığının her kg için mg olarak ifade edilen ilacın etkili madde miktarıdır.
Detoksifikasyon : Zehirlenmeyi giderme , etkisiz hale getirme.
Difüzyon : Yayılma
Dilüent : Seyreltici
Dispersiyon : Dağılma , dağınım
Enfeksiyon : Hastalık oluşturma , bulaşma
Epidemi : Salgın bir hastalığın , zararlının hızla yayılması
Eradikasyon : Yok etme
Fungusit : Mantarları öldüren
Foto Stabil : Işıkta bozulmayan
Fotolable : Işıkta bozulan
Habitat : Bir organizmanın veya canlının doğal alanı
Herbisit : Yabancı otları öldüren
İnert Madde : Etkisiz madde
İnhalasyon : Solunum yolu ile
İnhibe etmek : Engellemek , önlemek
İnsektisit : Böcekleri öldüren kimyasal madde
İrritasyon : İlaçların cilt ve gözlerde tahriş etkisi
Korozif : Aşındırıcı
Koagulasyon : Pıhtılaşma
Larvasit : Larvaları öldüren
LC 50 : Test hayvanlarının % 50 sini öldürmek için gerekli konsantrasyon ( havanın her m3 ünde mg olarak gösterilir)
LD 50 : Test hayvanlarının % 50 sini öldürmek için gerekli olan doz.
Lethal doz : Öldürücü doz
Mitisit : Keneleri öldüren
Mutajenik : Toksikolojik çalışmalarda genlerdeki değişikliklerin araştırılması.
Mollusit : Yumuşakçaları öldüren
Nematosit : Kurtları öldüren
Ovisit : Yumurtaları Öldüren
Paraliz : Felç
Penetre olmak : Nüfuz etmek
Pest : Zararlı böcek , nematod , patojen veya diğer organizmalardan herhangi biri.
Pestisit : Yabancı otları ve bitkilerdeki hastalık ve zararlılar ile , sinek , böcek , bit pire v.s. zararlıları öldüren ilaçlar.
Popülasyon : Aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluk.
Popülasyon dinamiği : Bir türün dağılışı ve bolluğu üzerinde rol oynayan faktörlerin tümü.
PPM ( part per million ) : Milyonda kısım.Yani kg. da mg.
Repellent : Kaçırıcı. Böcek , kuş v.b. kaçıran maddeler
Rezidüel : Kalıcı. İlaçların devamlılık süresi
Rezistans : Direnç oluşumu
Cros rezistans : Çapraz direnç oluşumu Bir ilaca karşı direnç oluştuktan sonra aynı gruptaki diğer ilaçlara karşı da oluşan direnç şeklidir.
Rezidü : Kalıntı
Rodentisit : Kemirgenleri öldüren kimyasal madde
Sinerjist : Etki artırıcı
Solvent : Çözücü
Spektrum : Etki alanı
ULV : Ultra-low volume
EPA : Environmental protection agency ( A.B.D. deki Çevre Koruma Örgütü )
WHO : World Health Organization ( Dünya Sağlık Örgütü )
F.C. : Farm Chemicals Handbook
Akut Temas : Bir kimyasal maddenin akut etki gösterebilecek bir dozuna bir defa veya kısa bir süre içinde (24 saat) birkaç defa maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. Bu mazu- riyet sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de akut toksik Etkiler denir.
Subakut Temas : Bir kimyasl maddeye, 1 ay veya daha kısa bir süre içindetekrar tekrar maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. bu mazuriyet sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de subakut toksik etkiler denir.
Subkronik Temas : Bir kimyasal maddeye, 1-3 aylık bir süre zarfında tekrar tekrar maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. Bu temas sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de subkronik toksik etkiler denir.
Kronik Temas : Bir kimyasal maddenin akut toksik etki oluşturmayacakdozuna 3 aydan daha uzun bir süre ile tekrar tekrar maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. Bu temas sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de kronik toksik etkiler denir.